Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd Data

Mae cyflwyno Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) yr UE yn gyfle inni adnewyddu ein hymrwymiad i ddiogelu eich data personol, a rhoi i chi sicrwydd o’r newydd fod eich data yn ddiogel, mai chi sy’n ei reoli, a’i fod yn cael ei ddefnyddio’n gyfrifol.

Ynglŷn ag Asiantaeth Ynni Severn Wye

Mae Severn Wye yn gwmni dielw ac yn elusen gofrestredig sy’n gweinyddu, yn cyflawni ac yn cyfrannu at amrywiaeth eang o brosiectau cynaliadwyedd, pa un ai ar ran awdurdodau lleol, cyrff ariannu, neu ddim ond yn unol â’n nodau a’n hamcanion elusennol ni. Er efallai y gwyddoch am Severn Wye ar wahân i hynny, mae’n debyg i chi ddod ar ein traws ni’n bennaf trwy gyflawni prosiect Gyda’n Gilydd er Llesiant Llandrindod, a mentrau cyffelyb eraill. Y tu cefn i’r prosiectau hyn rydym yn gorff o bobl brofiadol, frwdfrydig ynghylch defnyddio syniadau arloesol ar gyfer adeiladu cymunedau, busnesau, ysgolion a chartrefi cynaliadwy.

Rydym wedi ymrwymo, megis corff, i drin eich data chi â’r parch mwyaf, ac rydym o ddifrif ynghylch ein cyfrifoldebau. Er bod a wnelo’r Hysbysiad Preifatrwydd Data canlynol â phrosiect Gyda’n Gilydd er Llesiant Llandrindod, dylid ei ddarllen ar y cyd â’n Polisi Diogelu Data cyfundrefnol ni yn  severnwye.org.uk/privacy

 1. Pa wybodaeth yn eich cylch chi ydym ni’n ei chasglu?

Rydym yn casglu gwybodaeth yn eich cylch chi o gysylltiadau rhyngoch chi â’n gweithwyr, ein prosiect, neu’n gwefan ni; cyfeiriadau atom ni gan gyrff partneriaethol; ymchwil marchnata; a galwadau ffôn a chysylltiadau e-bost i’n tîm ni oddi wrthych chi. Mae’r wybodaeth bersonol rydym ni’n ei dal yn dibynnu ar yr unigolyn, ond fel arfer mae’n cynnwys:

 • Enw’r prif gyswllt
 • Enw corff
 • Manylion cyswllt (gan gynnwys ffôn, cyfeiriad e-bost, cod post)
 • Nodiadau rheoli perthynas
 • Cofnodion unrhyw gamau arbed ynni a weithredwyd

Gall y data a ddelir hefyd gynnwys gohebiaeth ac unrhyw ddata rydych wedi’i roi inni er mwyn darparu gwasanaeth i chi fel rhan o’r prosiect hwn. Ar-lein, rydym yn cadw golwg ar weithgaredd gwefannau trwy gwcis. Nid yw hyn yn cynnwys data a all eich adnabod chi.

 1. Sut y defnyddiwn ni’r wybodaeth yn eich cylch?

Mae’r wybodaeth sydd gennym yn eich cylch chi o gymorth inni gyflawni Cymunedau Cynaliadwy Cymru. Yn nodweddiadol, mae hyn yn cynnwys y cyfathrebu rhyngoch chi â’ch Rheolwr Cleient Rhanbarthol; gwahoddiadau i achlysuron a chyfathrebu ynghylch cyfleoedd nawdd/ariannu, a gohebu ynghylch darpariaeth gwasanaeth. Rydym yn storio eich data chi’n ddiogel a byddwn yn ei ddileu pan na fo rhagor o’i angen ar gyfer Cymunedau Cynaliadwy Cymru, unrhyw brosiectau eraill rydych wedi dewis bod â rhan ynddynt, neu pan dynnwch yn ôl eich cydsyniad ar gyfer marchnata.

Ariennir Cymunedau Cynaliadwy Cymru gan Lywodraeth Cymru, a chan hynny mae’n destun arolygu, adrodd a gwerthuso rheolaidd mewn cydweithrediad â nhw. At y dibenion hyn, efallai y rhannwn beth o’r data â Llywodraeth Cymru. Ni werthwn ac ni rannwn wybodaeth bersonol â thrydydd partïon i farchnata i chi.

Yn achos Cymunedau Cynaliadwy Cymru, sylwch mai Severn Wye yw’r rheolwr data (ni sy’n penderfynu sut i ddefnyddio’ch data chi.)

 1. Marchnata

Er bod y mwyafrif o’n cyfathrebiadau ni ynghylch Cymunedau Cynaliadwy Cymru, rydym yn hoffi gyrru newyddion a gwybodaeth atoch o bryd i’w gilydd ynghylch prosiectau, digwyddiadau a gwasanaethau y tybiwn eu gallent fod yn ddiddorol ac yn berthnasol yn eich golwg chi. Ni yrrwn atoch fyth ond gyfathrebiadau ynglŷn â phynciau neu wasanaethau tebyg i Gymunedau Cynaliadwy Cymru. Gan mai byr yw parhad ein gwaith prosiect ni fel arfer, yna tua diwedd prosiect Cymunedau Cynaliadwy Cymru, neu yn ystod ei gyflawni, gofynnwn i chi ddewis derbyn cyfathrebiadau ynglŷn â phrosiectau cynaliadwyedd cymunedol y dyfodol y gallai Severn Wye eu cyflawni.

 1. Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro

Mae gennych hawl gofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym yn eich cylch chi ar unrhyw adeg. Er mwyn gofyn am beth o’r data rydym yn storio yn eich cylch, neu’r cyfan ohono, ysgrifennwch atom, os gwelwch yn dda. Sylwch y gallai fod angen talu am y gwasanaeth hwn, gan ddibynnu ar y manylder gofynnol. Gallwch ofyn inni ar unrhyw adeg i gywiro neu ddileu gwybodaeth y tybiwch chi ei bod yn anghywir. Gallwch hefyd ofyn inni ddileu’r data sydd gennym yn eich cylch ar unrhyw adeg.

 1. Cwcis gwefannau

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychain a osodir ar eich cyfrifiadur er mwyn casglu gwybodaeth cofnod rhyngrwyd safonol ac ynghylch ymweliadau â gwefannau. Defnyddir y data i ddadansoddi’ch ymddygiad a chwblhau adroddiadau ystadegol ynglŷn â gweithgaredd gwefannau. Am ragor o wybodaeth, ewch at allaboutcookies.org. Defnyddir cwcis ar wefannau  Severn Wye o bryd i’w gilydd er mwyn darparu profiad mwy deallus a pherthnasol ar eich cyfer.

 1. Diweddariadau polisi

Mae Severn Wye yn diweddaru eu Hysbysiad Preifatrwydd Data, eu Polisi Diogeledd Data a’u Protocolau Rheoli Data yn rheolaidd, ledled eu prosiectau, pan fo prosesau, rheoliadau a systemau yn newid er mwyn diwallu anghenion presennol. Am fanylion llawn pob un o’n polisïau ni, a sut y maen nhw’n effeithio ar eich data, ymwelwch â’n gwefan ni yn  severnwye.org.uk/privacy os gwelwch yn dda.

Diweddarwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd Data hwn ar y 9fed o Fai 2019.