Cymhwysedd

Pwy all ymuno?

Ariannir y cymorth a ddarperir gan CCC gan Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru, ac fe’i cyflawnir gan gydgwmni o arbenigwyr  effeithlonrwydd ynni di-elw tan arweiniad Asiantaeth Ynni Severn Wye. Cynllunnir y rhaglen i gefnogi cymunedau ledled Cymru, a chan hynny mae’r gefnogaeth y gallwn ei ddarparu’n rhad ac am ddim yn gyfyngedig i sefydliadau ymgorfforedig a all ddangos budd cymunedol, perchnogaeth gymunedol neu effaith gymdeithasol leol trwy’r gwaith a wnânt.

Mae amrywiaeth eang o sefydliadau cymunedol yn gymwys ar gyfer cefnogaeth rad ac am ddim, gan gynnwys:

  • Mentrau a berchnogir gan y gymuned (siopau, tafarnau, canolfannau hamdden, er enghraifft)
  • Mentrau cymdeithasol
  • Elusennau
  • Cwmnïau Budd Cymunedol (CBCau)
  • Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol

Mae CCC yn gweithio ledled Cymru yng nghymunedau gwledig a threfol fel ei gilydd, felly nid yw daearyddiaeth yn ystyriaeth ond i’r adeiladau cymunedol o dan sylw fod o fewn ffiniau Cymru.

Nid oes eithrio ar gyfer diwydiant, maint y sefydliad, trosiant na math o adeilad, ond i’ch sefydliad cymunedol fod wedi’i gofrestru a’i gydnabod. ER y caiff sefydliadau cymunedol fudd o’r rhaglen, bydd y rhai sydd ag adeiladau hŷn neu’r gwario rhagor na £2,000 y flwyddyn ar ynni’n gweld y budd mwyaf o’r broses.

Os nad ydych yn sicr a ydych yn gymwys, cysylltwch â ni er mwyn canfod a allem fod o gymorth.

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y gefnogaeth, ond eto â diddordeb mewn derbyn y math o wasanaeth a ddarperir, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda neu e-bostiwch business@severnwye.org.uk er mwyn gweld pa ddewisiadau allai fod ar gael i chi.

Redirect logo and link

Other opportunities

Agricultural communities may benefit from support from Severn Wye’s RE-DIRECT project, which is investigating a wide range of benefits of on-farm biochar production, including improvements to soil, plant and animal health, and reduction of greenhouse gas emissions.